MINISTARSTVO PRAVDE REPUBLIKE SRPSKE

SRPSKO UDRUŽENJE ZA KRIVIČNOPRAVNU TEORIJU I PRAKSU GRAD ISTOČNO SARAJEVO

 

 

 

ORGANIZACIONIODBOR

Džerard Selman

dr Vinko Radovanović

prof. dr Stanko Bejatović

prof. dr Miodrag Simović

prof. dr Ljubinko Mitrović

Vukašin Crnjak

 prof. dr Igor TRUNOV

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM RADA

MEĐUNARODNOG NAUČNOG SKUPA

pod nazivom

 

 

 

KAZNENA POLITIKA

(RASKOL IZMEĐU ZAKONA I NJEGOVE PRIMJENE)

 

Istočno Sarajevo

20-21. april 2012. godine

 

 

PETAK, 20. april 2012. godine

Sala KPZ “KULA”

                           

 

10,00   -   10,30    -    Otvaranje Savjetovanja

                                    Pozdravne riječi:

 

 1. predsjednik Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu – prof. dr STANKO BEJATOVIĆ,
 2. Potpredsjednik Vlade Republike Srpske i ministar pravde Republike Srpske – g-din DžERARD SELMAN,
 3. gradonačelnik Grada Istočno Sarajevo – g-din dr VINKO RADOVANOVIĆ

 

 

10,30   -  11,00  -   Uvodni referat: Kaznena politika: raskol između zakona i njegove primene -  Prof. dr Zoran STOJANOVIĆ, Pravni fakultet u Beogradu

 

11,00   -    11,20   -    Pauza  za kafu

 

11,20   -    14,30   -    Izlaganja referenata:

 

 1. Akademik prof. dr Igor TRUNOV: Политические права осужденных заключенных- Politicalrightsofconvicts
 2. Prof. dr Đorđe IGNJATOVIĆ: Da li je kaznena politika sudova u Srbiji odgovarajuća?
 3. Akademik prof. dr Miodrag SIMOVIĆ – mr Marina M. SIMOVIĆ-NIŠEVIĆ: Neka pitanja određivanja i primjene posebnih istražnih radnji u Bosni i Hercegovini
 4. Akademik prof. dr Stanko BEJATOVIĆ: Krivičnoprocesni instrumenti adekvatnosti kaznene politike
 5. Prof.dr Drago RADULOVIĆ:Pritvor i kaznena politika sudova
 6. Prof. dr Vojislav ĐURĐIĆ: Javni tužilac kao subjekat  kaznene politike
 7. Prof. dr Vid JAKULIN: Kaznena politika u Sloveniji (raskol između očekivanja i stvarnosti)
 8. Dr Jovan ĆIRIĆ: Egzemplarno kažnjavanje
 9. Prof. dr Tadija BUBALOVIĆ: Kaznenopravne sankcije u novom Kaznenom zakonu Republike Hrvatske
 10. Prof. dr Ivana SIMOVIĆ-HIBER: Preispitivanje pretpostavke pojmovne usaglašenosti teksta krivičnog zakona i njegovog tumačenja
 11. Prof. dr Dragan JOVAŠEVIĆ: Osnovni pojmovi politike suzbijanja kriminaliteta
 12. Prof. dr Snežana SOKOVIĆ: Savremena kaznena politika – globalne tendencije i perspektive

 

 

 

SUBOTA, 21. april 2012. godine

Sala KPZ “KULA”

                           

10,00    -     13,30    -  Izlaganje referenata:

 

 1. Prof.dr Božidar BANOVIĆ– Doc. dr Ivan JOKSIĆ – mr Milica KOVAČEVIĆ: Politika izricanja krivičnih sankcija prema maloletnim učiniocima krivičnih dela u Republici Srbiji
 2. Prof.dr Đorđe ĐORĐEVIĆ:Koruptivna krivična dela i kaznena politika
 3. Prof. dr Ljubinko MITROVIĆ – Nikolina GRBIĆ-PAVLOVIĆ, mr: Saobraćajni delikti i kaznena politika
 4. Prof. dr Mile MATIJEVIĆ:Priznanjem krivice do blaže kazne
 5. Slobodan NADRLJANSKI- Slobodanka MILIĆ-ŽABALJAC - Anđelka GAZIVODA: Novčana kaznau teoriji i praksi
 6. Miroljub TOMIĆ - Sonja MANOJLOVIĆ:Alternativne krivične sankcije
 7. Doc. dr Veljko IKANOVIĆ: Zakonska i sudska politika kažnjavanja krivičnih djela ratnih zločina u Bosni i Hercegovini
 8. Siniša VAŽIĆ: Kaznena politika sudova kod krivičnih dela ratnih zločina u Republici Srbiji
 9. Doc. dr Siniša KARAN – mr Milimir GOVEDARICA: Pravni osnov i tipologije pranja novca sa aspekta oduzimanja protivpravno stečene imovine
 10. Prof.dr Zoran ILIĆ:Uslovni otpust kao instrumenatkaznene politike
 11. Doc. dr Slobodan P. STOJANOVIĆ: Ublažavanje kazne
 12. Doc. drZoranSTEVANOVIĆ– Jasmina IGRAČKI: Strogakaznenapolitikaufaziizvršenjakaznezatvora
 13. Doc. dr Tanja KESIĆ – mr Dragana ČVOROVIĆ: Trajanje krivičnog postupka i sudska kaznena politika
 14. Dr Aleksandar FALADŽIĆ – Milorad BARAŠIN: Slovo zakona i sudska praksa u borni protiv kriminaliteta (jedinstvo cilja – različitost mehanizama)
 15. mr Goran GAJIĆ: Međunarodni krivični sudovi i kaznena politika

 

 

 

13,30      -    14,00     -    Diskusija i zatvaranje Savjetovanja

Новости

17.09.2015
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФРЕНЦИЯ
Подробнее...

28.08.2015
Международная научно-практическая конференция «Конституция: единство народа, стабильность, процветание»
Подробнее...

11.06.2015
ЗАСЕДАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, МСЮ, УНИВЕРСИТЕТА «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ», АКДЕМИИ КУТАФИНА
Подробнее...

24.12.2014
Профессор Трунов был избран в Состав членов Президиума РАЕН
Подробнее...

08.09.2014
18-20 сентября 2014г. Сербия Златибор. 54 МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФРЕНЦИЯ.
Подробнее...


Архив новостей...

Подписка